2330487

به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، داده‌های بررسی ملی رشد خانواده نشان می‌دهد که درصد زنان متأهل ۱۵ تا ۴۹ ساله که نابارور بودند از ۲۰۱۱-۲۰۱۵ (۶.۷٪) به ۲۰۱۵-۲۰۱۹ (۸.۷٪) افزایش یافته است.

محققان داده‌های مبتنی بر ۲۱۰۰۰ مصاحبه با زنان و مردان ۱۵ تا ۴۹ ساله را بررسی کردند.

این تجزیه و تحلیل همچنین به آنچه که محققان آن را «اختلال باروری» می‌نامیدند، نیز پرداخت.

طبق گزارش‌ها، به طور کلی، نرخ باروری مختل بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ ثابت بوده است. در میان زنان متأهل ۱۵ تا ۴۴ ساله، ۱۵.۵ درصد در بررسی قبلی اختلال باروری داشتند، در مقایسه با ۱۶ درصد در بررسی بعدی.

این گزارش تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۸.۵ میلیون زن آمریکایی ۱۵ تا ۴۴ ساله به نوعی مشکل باروری داشتند.