Fc9ec394afcf4919a38dca3ff2cd7ba5

آدم باید ضمن اینکه توانایی ها و استعداد هایی دارد، متین هم باشد و خودش را به رخ دیگران نکشد. نباید تظاهر کند که بهتر از بقیه است.اگر متواضع باشیم، دیگران توانایی هایمان را بیشتر درک می‌کنند. آدم ها از رفتار و صحبت کردن تو میفهمند که چگونه انسانی هستی. نیازی نیست چیزی را به کسی نمایش بدهی.