Ee180f4ff9914c3197e20798d7f3f01c

باید همه با هم متحد شوند تا دنیا را عوض کنند ولی آخر اگر همه می‌توانستند با هم متحد شوند دیگر لازم نبود دنیا رو عوض کرد! 

خداحافظ گری کوپر 
رومن گاری