170477456

جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری براساس جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران،‌ ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که ۲۰ میلیون و ۴۳۹ هزار نفر آنان مردان و سه میلیون و ۸۶۶ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بانوان نیمی از جمعیت ۸۴ میلیون نفری کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نیز در بهار سال ۱۴۰۲ طبق این داده‌های آماری ۴۱.۲ درصد بوده که ۶۸.۳ درصد این مشارکت اقتصادی توسط مردان و ۱۴.۱ درصد از سوی بانوان بوده است و این نشان می‌دهد که اکنون بانوان ۱۴ درصد فعالیت‌های مختلف را در عرصه‌های کسب و کار در کشور به عهده دارند. این موضوع در حالی است که این رشد مشارکت اقتصادی در چندین سال گذشته روند صعودی پیدا کرده است و در سال‌های گذشته آمار اشتغال زنان نسبت به مردان وضعیت مناسبی نداشت.

طبق این آمارها میزان مشارکت اقتصادی بانوان در سال گذشته به طور میانگین ۱۳.۳ درصد بوده که نشان از رشد حدود یک درصدی مشارکت بانوان در فعالیت‌های حوزه اقتصادی و کسب و کار دارد یعنی تعداد بانوان شاغل در سال جای نسبت به سال گذشته با حدود یک درصد رشد روبه‌رو بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در مناطق شهری ۱۴ درصد و در مناطق روستایی ۱۴.۶ درصد است یعنی بانوان در مناطق روستایی مشارکت بیشتری در عرصه‌های مختلف حوزه اشتغال و کسب و کارهای اقتصادی در جامعه را دارند

البته نکته جالب در این آمارها این موضوع است که نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در مناطق شهری ۱۴ درصد و در مناطق روستایی ۱۴.۶ درصد است یعنی بانوان در مناطق روستایی مشارکت بیشتری در عرصه‌های مختلف حوزه اشتغال و کسب و کارهای اقتصادی در جامعه را دارند.

همچنین در آمارهای مربوط به جمعیت شاغل ۶۵ ساله و بیشتر تعداد زنان شاغل ۴۶ هزار نفر و تعداد مردان ۴۷۱ هزار نفر است. در این آمارها نیز مردان نسبت به زنان از نظر کسب فرصت‌های شغلی وضعیت بهتری دارند که در راستای افزایش مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر بانوان استقبال خوبی را از خود نشان داده‌اند.

 

رشد یک درصدی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار

 

بررسی نسبت اشتغال مردان و زنان

بررسی نسبت اشتغال (تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر این موضوع است که ۳۷.۸ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است.

در این داده‌های آماری نسبت اشتغال یعنی تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار در میان زنان ۱۲ درصد و نسبت اشتغال در مردان نیز ۶۳.۷ درصد است. همه این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت مردان در فرصت‌های شغلی بسیار با بانوان متفاوت است.

 

سهم بانوان در حوزه شاغلان بخش‌های عمده اقتصادی

سهم شاغلان در بخش‌های عمده اقتصادی مانند حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در میان جمعیت ۱۵ سال و بیشتر دارای آمارهایی متفاوت برای بانوان و مردان است که در این آمارها در بهار سال ۱۴۰۲ در همه این بخش‌ها سهم مردان بیشتر از زنان است.

از آنجا که بانوان در سال‌های اخیر مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را به نوعی گسترش داده‌اند به نوعی انتظار دارند که سهم آنان در بخش‌های اقتصادی نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد زیرا طبق آمارها ۶۰ درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها را بانوان در تصرف دارند و این انتظار بانوان را برای کسب کرسی‌های مدیریتی و حوزه اشتغال را بیشتر کرده است.

 

رشد یک درصدی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار

 

نرخ بیکاری زنان بیشتر از مردان

حدود سه میلیون و ۷۵۳ هزار و ۸۴۳ نفر را نشان می‌دهد که تعداد بانوان بیکار در این جامعه آماری یک میلیون و ۹۴۸ هزار و ۵۰۱ نفر بود

دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران همچنین تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در بهار سال جاری را ۸۸۲ هزار و ۵۳۲ نفر اعلام کرده که ۴۱۲ هزار و ۹۸۳ نفر آنها مرد و ۴۶۹ هزار و ۵۴۹ نفر هم بانوان هستند در این داده‌های آماری نیز تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در میان بانوان نیز رقم‌های بیکاری بیشتر است.

براساس این داده‌های آماری تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نیز آمار حدود سه میلیون و ۷۵۳ هزار و ۸۴۳ نفر را نشان می‌دهد که تعداد بانوان بیکار در این جامعه آماری یک میلیون و ۹۴۸ هزار و ۵۰۱ نفر بوده و مابقی این آمارهای بیکاران مرد بودند.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز ۱۲.۱ درصد در بهار سال جاری بوده که ۸.۱ درصد بیکار در جامعه مردان و ۲۱.۱ درصد در جامعه زنان بوده است. این آمارها در سال گذشته به طور میانگین حدود ۲۰ درصد بود.

 

رشد یک درصدی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار

 

نرخ بیکاری جمعیت در حال تحصیل در جامعه زنان و مردان

براساس آمارهای موجود نرخ بیکاری جمعیت در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل آموزش عالی در بهار سال جاری نیز نرخ ۱۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد که مردان ۹ درصد و بانوان ۲۱.۹ درصد را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که در سال گذشته این آمارها بیشتر از سال جاری بوده است.

در این آمارها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی برای بانوان ۱۹.۱،‌ دوره کارشناسی بانوان ۲۴.۵ درصد، نرخ بانوان بیکار در دوره کارشناسی ارشد ۱۷.۳ درصد و برای بانوان دکترا و بالاتر در حال تحصیل ۳.۳ درصد است.