1e9b078fad8b46029d92bdf9d1ffa027

یکی از مضرترین تمایلاتی که من در طبیعت بشر دیده ام ناراضی بودن از حال و چشم داشت به آینده ی مجهول است بجای اینکه از گل های زیبایی که در کنار پنجره اتاقمان روییده است لذت ببریم در عالم رویا به گلستان سحر آمیزی که در کرانه ی افق است چشم دوخته ایم.
بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از دارایی هستند. یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است.