5c842899f30b4e3d94487dc4f67ec93d

ماسه‌ها و تیله‌های خودتان را بشناسید و طبق همان‌ها برنامه‌ریزی کنید. اگر یک ظرف شیشه‌ای داشته باشید و بخواهید آن را با ماسه و تیله پر کنید، اول کدام را می‌ریزید؟ تیله‌ها را. بعد می‌توانید ماسه بریزید تا جاهای خالی را پر کند. این تشبیهی کلیدی برای برنامه‌ریزی روزانه و استفادهٔ بهینه از زمانتان است. فرض کنید تیله‌ها قطعات مهم روزتان هستند (قرارهای ملاقات، تعهدهای شغلی، پروژه‌ها و کارهای مهم، ازجمله ورزش و خواب)، و ماسه‌ها بقیهٔ کارها (چک‌کردن ایمیل، پاسخ به تلفن و پرداختن به کارهای غیراضطراری.) در ماسه گیر نکنید.

تیز ذهن بمانید 
 سانجی گوپتا