170006967

 فعالان حوزه زنان از جمله سازمان‌های مردم نهاد، حقوقدانان، وکلا، پزشکان، هنرمندان، ورزشکاران در قالب ارسال نامه سرگشاده به کشورهای عضو و مقامات کمیسیون مقام زن و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) پویش «زن توانمند، جامعه مقتدر، جهان پیشرفته» را راه‌اندازی کردند.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر به بهانه فوت خانم مهسا امینی، در امتداد اقدامات قهری و ظالمانه و با هدف انزوای جامعه زنان فرهیخته ایرانی، پیشنهاد اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن توسط برخی کشورها و سازمان‌های غیردولتی مطرح شده‌ است.

این اقدام به نوعی رویکرد واقعی استانداردهای دوگانه جهان غرب را در مواجهه با جایگاه والای زنان ایرانی اثبات می‌کند بنابراین با توجه به اهمیت مشارکت موثر زنان ایرانی در کمیسیون مقام زن، پویش «زن توانمند،  جامعه مقتدر، جهان پیشرفته» به همت سازمان‌های غیردولتی شکل گرفت تا با رساندن صدای زنان ایرانی به مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورها گامی برای تغییر رویه‌های سیاسی و مغرضانه بردارند.  

 از فعالان و اندیشمندان حوزه حقوق زنان دعوت می‌شود تا با مراجعه به اینجا حمایت خود را از این پویش اعلام کنند.