2f3b3fb61b0b4e4f81ab83494c859be9

در زندگي هيچ نعمتي به‌اندازه‌ي شکست مورد چشم‌پوشي واقع نشده و اجتناب‌ناپذير نبوده است. من بارها از اين نعمت سهم برده‌ام و آموخته‌ام به آن مشتاق باشم؛ زيرا اگر شکست‌هايتان را به‌خوبي کالبدشکافي کنيد، سرنخ‌هايي خواهيد يافت که کجا به اصلاحات نياز داريد و چطور درنهايت به هدف‌تان مي‌رسيد.

نميتواني به من آسيب بزني 
ديويد گاگينز