3094bd46ab604b3696c0c9a069342257

 "مردم فکر میکنند غم بزرگ تو را آبدیده میکند، و خود بخود به سطح بالاتر و روحانی تری میرساند، اما به نظر ریچل ماجرا کاملا برعکس بود، تراژدی تورا حقیر و کینه توز بارمی آورد. به تو آگاهی بیشتر یا دیدگاه والاتر نمیبخشد. خیلی از آدم ها از زیر قتل شانه خالی میکنند، در حالی که بعضی دیگر برای یک اشتباه کوچک و سهوی بهای گزافی را میپردازند."

 راز شوهر 
  لیان موریارتی