3

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی معاون امور کتابخانه ها و مسئول حراست اداره کل به صورت سرزده از کتابخانه شهید کشوری سیمرغ بازدید کرد.

 آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی هابیل طهماسبی، سرپرست معاونت امور کتابخانه ها و مشارکت های اداره کل، علی جعفری مسئول حراست اداره کل به صورت سرزده از پروژه و کتابخانه شهید کشوری سیمرغ بازدید کرد.

ولیپور در این دیدار ضمن دیدار با کتابداران از پروژه و کتابخانه شهید کشوری سیمرغ بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفت.
 
وی تاکید کرد: همچون سال های قبل، برنامه های متنوع کتابخوانی را در سال جاری برگزار خواهیم کرد و فعالیت های ترویج کتابخوانی با قدرت ادامه خواهد داشت.

توجه ویژه به بخش کودک و جذب بودجه برای اتمام پروژه از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد تاکید قرار گرفت.