8bff5a3187ff400487874b634b8e06cf

سوفی! اگر من می‌خواستم در این درس ها تنها یک چیز به تو یاد دهم، 
آن بود که "در قضاوت عجله نکن".

دنیای سوفی 
یوستین گردر