4a50a64dd7e2464a83c8966e42692a24

دیگر به راستی می‌دانم درد یعنی چه
درد به معنی کتک خوردن تا حد بیهوش شدن نبود
درد بُریدن پا بر اثر یک تکه شیشه و بخیه زدن در داروخانه نبود
درد یعنی چیزی که دلِ انسان را در هم می‌شکند و انسان ناگزیر است با آن بمیرد
بدون آنکه بتواند رازش را با کسی در میان بگذارد

 واسکو نسلوس 

درخت زیبای من