21100x700

انسیه خزعلی معاون رییس جمهوری در امور زنان و جمعی از مسئولان ورزشی روز سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان حضور یافتند.

الهام فرهمند بازیکن اصفهانی تیم ملی فوتبال زنان در این مراسم همراه با فرزندش حضور داشت و صحنه‌های زیبایی از مهر یک مادر ملی‌پوش ورزشکار خلق کرد.

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85 %D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4 %D8%AF%D8%B1 %D8%AA%DB%8C%D9%85 %D9%85%D9%84%DB%8C %D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 %D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86 %D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1 1 800x534%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85 %D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4 %D8%AF%D8%B1 %D8%AA%DB%8C%D9%85 %D9%85%D9%84%DB%8C %D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 %D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86 %D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1 3 800x534