Index

در اقدامی تحسین برانگیز کانون فرهنگی آموزش و بنیاد فرهنگی قلم چی و اداره زندان ها با چاپ و توزیع 3 هزار برگه در جشنواره کتابخوانی رضوی مازندران مشارکت کردند.

 از آغاز جشنواره کتابخوانی رضوی در مازندران بسیاری از نهادهای فرهنگی و اجتماعی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه پای کار آمدند.

برای مشارکت مددجویان اداره زندان ها در این جشنواره، 3 هزار برگه پرسشنامه توسط کانون فرهنگی آموزش و بنیاد فرهنگی قلم چی چاپ و در اختیار اداره کل زندان های مازندران برای توزیع در بین مددجویان زندانی قرار گرفت.

در کنار این اقدامات برای مشارکت بیشتر در جشنواره کتابخوانی رضوی  یک همکاری جمعی و همگانی را نیار داریم.