D20eadaf2c274bbc8f232b0eb4199b7c

قول می‌دهم در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند و این نشان می‌دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان ...

چهل نامه کوتاه به همسرم
نادر ابراهیمی