6af7354268cf4033bb2d37a094a411e7

 اینکه زن بتواند زن را نه در ظلمت رقابت و حسادت، که در روشنای دوستی و محبت بنگرد، اینکه زن همجنس خود را نه در سایه قضاوت مردان دیگر و براساس معیارهای آنان، بلکه بر مبنای تواناییهای خود او بنگرد، گامی است در راه دور شدن از تصورات قالبی و دانش محدود و ناقص آثار پیشینیان درباره زنان!
بسیار مهم است که خودمان باشیم و نه هیچ چیز دیگری...
 
 اتاقی از آن خود
ویرجینیا وولف