Eee5f35ac4214971bc5551375d847f71

در زمانِ ما خنده ارزان نیست. خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند و زهرخند و ریش‌خند اما یک خنده‌ی پاک ... 
کاش می‌جستی، قایمش میکردی و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

نادر ابراهیمی