9e45965626f04055bdba15f3dce34e2e 1

همه‌ زندگی همین است. همه چیز را به مرور از دست می‌دهیم. تنها می‌شویم و یاد می‌گیریم به تنهایی‌مان عادت کنیم. خیلی‌ها مثل تو هستند. در عین تنها نبودن‌شان تنها هستند، فقط خودشان خبر ندارند.

یادت نرود که
 یاسمن خلیلی فرد