3093346

 امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در برابر هر یک دلار که یک مرد در امریکا دریافت می کند:

زنان آسیایی تبار و اقیانوسیه تبار هشتادو پنج سنت

زنان ( بدون تمایز نژادی) هشتاد و دو سنت

زنان سیاه  شصت و سه سنت

زنان امریکایی بومی شصت سنت

زنان لاتین تبارپنجاه و پنج سنت

دریافت می کنند.