7c073b27090d4a37a78c9af1cbe05d9e

به یک ‏‌جایی از زندگی که رسیدی
می فهمی رنج را نباید امتداد داد
باید مثل یک چاقو که چیزها را می بُرد
و از میانشان می‌گذرد
از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه
قائله ی رنج آور را تمام کنی

ویلیام فاکنر 

مرثیه برای راهب