C8d6e92d2197432bac6dc037322ac088

از روزی که فهمیدم نیازی به خوشبختی ندارم
خوشبختی در وجودم آشیان کرد
آری، از همان روز که به خود قبولاندم
که برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز ندارم

آندره ژید 

مائده های زمینی