762b71a3721c46ee87c4ec7f37cdfe89

در زندگی هرکسی لحظه‌ای هست که در مسیر اندوه و افسوس قرار می گیرد.

آنوقت یک راه برای عبور وجود دارد: کتاب، کتاب و کتاب را فراموش نکن در آن لحظه شگفت ‌انگیز!

کاکتوس
هاوارد بارکر