9c759168f8ef4ece8f284f036979c90c

گاه می‌اندیشم
خبر مرگ مرا با تو چه‌کس می‌گوید؟
آن‌زمان که خبر مرگ مرا
از کسی می‌شنوی، روی تو را
کاشکی می‌دیدم؛
شانه بالازدنت را بی‌قید
و تکان‌دادن دستت که؛ مهم نیست زیاد
و تکان‌دادن سر را که؛ عجب!‌
عاقبت مرد؟
افسوس!
کاشکی می دیدم

من به خود می‌گویم:
«چه‌کسی باور کرد
جنگل جان مرا
آتش عشق تو خاکستر کرد؟»

حمید مصدق