AndroidOnlineNewsImage

برای کشتن که حتما لازم نیست انسان هفت‌تیر بردارد و تق‌تق، شلیک کند! 
من به این طرز کشتن، معتقد نیستم.
انسان می‌تواند کسی را در قلبش بکشد. 
اگر انسان از دوست داشتن کسی دست بردارد، او را در قلب خود کشته است.

درخت زیبای من
خوزه‌ مائوروده واسکونسلوس