AndroidOnlineNewsImage

ای جوانان پرتوان بازی کنید، شاد باشید و ببالید؛ زندگی تان تازه آغاز شده و برای شما آسان تر خواهد بود. لازم نیست مثل ما پیوسته در جستجوی راهتان باشید. مبارزه کنید و در دل تاریکی از پا بیفتید و برخیزید. ما تقلا و تکاپو می کردیم که خود را برهانیم و چه بسیار از ما که نرهیدند ولی شما باید کاری کنید کارستان. تلاش کنید و دعای خیر این پیرمرد هم بدرقه ی راهتان خواهد بود. پس از دیدار امروز، پس از آن حالاتی که از سر گذراندم، فقط باید برای آخرین بار در برابرتان سر تعظیم فرود آورم و با اندوه؛ ولی خالی از حسد، بی هیچ احساس ناخوشایندی، با دیدن پایان راه و نظاره‌ی کردگاری که در انتظار من است، بگویم: سلام بر پیری و تنهایی!بسوز، تا به آخر بسوز ای شمع بی حاصل زندگی!

داستانهای روسی
ایوان تورگنیف