3515496

به نقل از بغداد الیوم، «ریزان الشیخ» نماینده پارلمان عراق از سرنوشت نامعلوم هزاران زن ایزدی که در سال ۲۰۱۴ به دست داعشی ها ربوده شده اند، خبر داد.

وی افزود: ایزدی ها از طیف های مهم جامعه عراق به شکل عام و اقلیم کردستان عراق به شکل خاص هستند و هدف اصلی داعش و اقدامات وحشیانه آنها قرار گرفتند.

این نماینده پارلمان عراق بیان کرد: ۶ سال گذشته است و هم اکنون سرنوشت هزاران دختر و زن ایزدی همچنان نامشخص است و اطلاعی از آنها در دست نیست. ما از بغداد و اربیل می خواهیم که راهکار ریشه ای برای حل این مشکل بیابند.

الشیخ تاکید کرد: ایزدی ها همچنان در اردوگاهها در سرمای شدید زمستان و گرمای سوزان تابستان در داخل چادر به سر می زند و هیچ اقدام عملی برای بازگردانیدن آنها به خانه و کاشانه شان به عمل نیامده است.