100451480 251338556085760 7070037813619547673 N

دکتر آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران با حضور در شهرستان نکا از کتابخانه های این شهرستان بازدید و طی گفتگو با کتابداران این شهرستان در روستای خورشید و زاغمرز بهشهر وضعیت کتابخانه های شرق استان را مورد بررسی قرار داد.