AndroidOnlineNewsImage

 زندگی آنچه زیسته‌ایم نیست، بلکه همان چیزی است که در خاطرمان مانده و آن گونه است که به یادش می آوریم تا روایتش کنیم.

گابریل گارسیا مارکز
زنده‌ام که روایت کنم