AndroidOnlineNewsImage

تجربیات آدم خیلی مهم است.
وقتی چشمت به روی زندگی باز میشود و آن را برای اولین بار می‌فهمی، دیگر نمیتوانی جور دیگری فکر کنی.
اگر آن یکبار آسیب ببینی زندگی برای همیشه طعم واقعی‌اَش را از دست میدهد. دیگر نمیتوانی به دنیا مثل چیز با ارزشی نگاه کنی!

رویای تبت
فریبا وفی