Xc

دکتر آرزو ولیپور به مناسبت جان باختن هموطنان عزیزمان در سانحه هوایی اکراین متعاقب خطای انسانی متنی را به شرح ذیل در صفحه شخصی اش منتشر کرد : 

نه دستم توان نوشتن دارد، نه قلمم جوهر نگاشتن....
درد...درد...درد...همراه این روزهای ماست.
و اشک و حسرت و افسوس همدم و همنفسمان....
گاهی وقتها سکوت ، به اندازه ی پرت شدن از کوه دماوند دردناکه....
تمام ایران این روزها درد میکنه.
خدایا خودت آراممان کن....
حق مردم ما اینهمه رنج نیست...
خدایا به عزت و آبروی شهدا که برای آرامش و نشاندن لبخند بر چهره ی تک تک هموطنانشان جان خود را فدا کردند ، سوختند، تکه تکه شدند ...انها که رفتند تا تک تک مردمان سرزمینشان در نشاط بمانند، کشورمان را از تمام بلاها حفظ کن....
تاب ندارد دگر این سینه ی پر سوز.....