13971219 0141947

وطن به احترام و اقتدارت محکم تر از همیشه ایستاده است.
همه بدانند که شهید قاسم سلیمانی از ، سردار قاسم سلیمانی نیرومندتر است....
ما سابقه ی نهضت حسینی داریم....
:
#سردار_سلیمانی_یک_تفکر_است
#فصل_آغاز_رویش_سلیمانی_هاست
#سردار_سلیمانی_اسطوره_ی_قرن
#شهادت_هنر_مردان_خداست
#این_راه_بی_نهایت