AndroidOnlineNewsImagepng

خبر کوتاه بود و دنیایی از واژه های غمبار را به همراه داشت . شهادت سردار پر افتخار ایران سردار سلیمانی با دستور مستقیم ترامپ . شهادتی که نشان از عزم کشورهای تروریست دنیا برای حذف یکی از موثرترین عناصر مبارزه با تروریست در جهان را داشت . شهادت سردار پرافتخار ایران برگی از سند حقانیت ایران را در تاریخ ثبت کرد که این حقانیت با حضور خودجوش و میلیونی مردم ایران و سراسر جهان در قدردانی از تلاش های این ابرمرد تاریخ زینت یافت . امروز خون سردار ایرانی که شجاعتش را تشبیه به مالک اشتر سپاه امیرالمومنین کردند , وحدتی را در جهان حق علیه باطل ایجاد کرد که تا همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود .

سایت عطر بانو با قلبی مملو از اندوه و سری برافراشته از افتخار شهادت سپهبد شهید سردار سلیمانی را تسلیت و تعزیت عرض می نماید.