13980606000224 Test PhotoN

سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه زنانه شدن اعتیاد یک پدیده جهانی است و این مساله در سطح جهانی مطرح شده است، خاطر‌نشان کرد: بنابراین این مساله بدین معنا نیست که اعتیاد در میان زنان ایرانی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اشتیاق و رغبت به سیگار میان دانشجویان به خصوص در میان دختران بیشتر شده است.

منتظرالمهدی اظهار داشت: دخانیات ایستگاه اول اعتیاد است است و این مساله یک هشدار برای افزایش اعتیاد محسوب می‌شود.