20190904 110117

پس از برپایی موکب کتاب حسینی در ساری، شهرستان های قائمشهر و نوشهر هم اقدام به برپایی این موکب کردند.

 پس از برپایی موکب کتاب حسینی در ساری، شهرستان های قائمشهر و نوشهر هم اقدام به برپایی این موکب کردند.

برنامه هایی مانند معرفی کتاب های مرتبط با مسئله قیام امام حسین(ع)، نذر کتاب و قصه گویی و نقاشی برای کودکان از جمله برنامه هایی بوده است که در موکب کتاب حسینی برگزار گردید.

درک فلسفه قیام امام حسین(ع) و آشنایی با تاریخ این واقعه، با استفاده از کتاب و مطالعه هدفمند، از اهداف برپایی این موکب ها می باشد.