شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران پیش از ظهر امروز به ریاست استاندار در سالن اجتماعات استانداری تشکیل جلسه داد و بر اجرای دقیق مصوبات تاکیید کرد.

به گزارش خبرنگار خط سوم:در نشست مذکور مصوبات زیر بنایی شهرسازی ، بانوان و خانواده ، سلامت و امنیت غذایی و امور اجتماعی و فرهنگی ، مورد بررسی قرار گرفت.

 

بر اساس این گزارش در دوازدهیمن نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران ، بر همگرایی و بازنگری همه جانبه در اجرای طرح های مصوب نیز تاکید شد. این گزارش حاکیست : همچنین توقف جدی زمین خواری که با ترفند های گوناگون و به بهانه ی توسعه صورت می گیرد ، از مصوبات جلسه موصوف بوده است.