Download 1

محمد اسلامی استاندار مازندران پیش از ظهر امروز ، در دوازدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان مازندران ، با تاکید بر توقف قاطعانه زمین خواری در مازندران گفت: از سوداگری زمین به بهانه توسعه گردشگری جلوگیری کنید.

وی افزود: از ویلاسازی ها و سودجویی اززمین ومنابع طبیعی ، که گردشگری محسوب نمی شود ،باید جلوگیری شود.

استاندار مازندران بار دیگر بر تعطیلی کاغذ بازی در ادارات تاکید کرد و اظهار داشت: بروکراسی و طی مسیرهای غیرضروری استان را فلج کرده است و استعلامات بیهوده برای صدور مجوزها و گردش کارهای غیر لازم بر سر راه توسعه موانع و بازدارندگی ایجاد کرده است .

 وی افزود :استعلامات غیر ضروری عین فساد است و از من نخواهید به این موضوعات وارد نشوم. مهندس اسلامی تصریح کرد :مسیر اداری باید دگرگون شود چرا که ماهیت کنونی عملیات اداری در ادارات ما بعنوان بازدارنده های خطرناک باعث از دست دادن فرصتهای مطلوب می شود.

استاندار افزود: وعده و وعیدهای بی عمل بازی با سرنوشت استان است و ما نباید به این عمل قبیح ادامه داده و به مردم همچنان وعده ی اشتغال بدهیم ، بلکه باید به اعمال اشتغال زا روی اوریم.

مهندس اسلامی از مسئولین ذیربط خواست از صدور مجوزهای بیهوده و بی اساس سرمایه گذاری جلوگیری کنند و در زمینه سرمایه گذاری اصول ضروری سرمایه گذاری توسط دستگاههای مربوطه شناسایی و محقق شود.

وی افزود: باید اصل عرضه و تقاضا و قدرت انعطاف ظرفیت های سرمایه گذاری توسط ارگانهای مسئول تنظیم گردد و در صورت تایید صلاحیت ها ،مجوز های سرمایه گذاری بلادرنگ صادر شود. محمد اسلامی خاطر نشان ساخت: اهلیت سرمایه گذار باید از طریق دریافت اسناد مالی و گردش کار بانکی تایید شود و برای سرمایه گذاری محل مناسب کار انتخاب گردد.باتوجه به اینکه سرمایه گذاری کار افرین و اشتغال زا در اولویت قرار گیرد.