Bc15dd28e9824f6db0fb5d0d1f0dc6df

زندگی خیلی کوتاه است
چیزی به من ببخش که دوستش داشته‌ باشم
و من چیزی جز حقیقت را دوست ندارم
همان چیزی را به من ببخش که خودت هستی

کریستین بوبن 

همه گرفتاریم