AndroidOnlineNewsImageaspx

ما برای چیزهای اشتباه ارزش قائلیم و همین باعث می‌شود تمام زندگی‌مان سر و ته شود!
درباره این باید خیلی فکر کنیم ...


سه شنبه ها با موری
میچ آلبوم