AndroidOnlineNewsImageaspx

محبوب‌ام! من همه‌ی پله‌ها را شمرده‌ام. اما باز هم نمی‌دانم کی به شما می‌رسم. عاشقی ساده لوحم. تا چند وقت پیش خیال می‌کردم نسیم‌ها، بازدم نفس فرشته‌ها هستند و زنبورها شوهر پروانه‌هایند. در گذشته شب‌ها مرا بیدار می‌کردند، در بیداری نمی‌دانم سرم را کجا بگذارم. سرم را روی هر چه می‌گذارم خوابم نمی‌برد، مگر یاد شما.

محمد صالح علا
دست بردن زیر لباس سیب