جلسه تایید و امضای زیر شاخص های عدالت جنسیتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، معاونین وزرا و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مختلف برگزار شد.

در این جلسه معصومه ابتکار با اشاره به اینکه شاخص ها و زیرشاخص های تدوین شده مرحله اول، در مرحله بعد شناسنامه دار خواهند شد، گفت: اکنون می توانیم حرکتی برنامه ریزی شده مبتنی بر شاخص ها برای موضوع عدالت جنسیتی که تکلیف قانونی ما و سیاست ابلاغی ریاست محترم جمهوری است، داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور افزود: ابلاغ آخرین نسخه شاخص ها به منزله بسته شدن کار نیست و فرآیند تکمیل به دلیل ضرورت تدوین شناسنامه، با هماهنگی دستگاه ها ادامه دارد.

دکتر سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از بررسی روند تدوین شاخص های عدالت جنسیتی، به تصمیمات اتخاذ شده در مرحله اول اشاره کرد و گفت: بر اساس این تصمیمات، متمرکز شدن بر شاخص های قابل سنجش و آنچه که اطلاعات آن در نظام آماری کشور موجود باشد، اولویت بخشیدن به شاخص‌های خانواده و ازدواج، آموزش، بهداشت، مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در اولویت قرار دادن گروه های محروم در تحلیل های جنسیتی و اولویت بندی در فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مراحل استخراج شامل جمع آوری شاخص های ملی، فرابخشی و قابل دسترسی، گردآوری شاخص های دستگاهی و نیز شاخص های استانی و بررسی اسناد بالادستی بوده است، گفت: تدوین شناسنامه زیرشاخص ها و راه اندازی سامانه شاخص ها  از اقدامات بعدی خواهد بود ضمن اینکه تاکنون ۲۰ جلسه بررسی زیرشاخص ها با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در معاونت برگزار و در مجموع ۶۰۰ نفر ساعت کار صورت گرفته که ماحصل آن امروز نهایی و ابلاغ می شود.

در ادامه این جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

جدول شاخص ها و زیرشاخص ها به زودی در سایت معاونت منتشر می شود.