سعیده اکبری داریان علاوه بر عضویت در «گروه بررسی مدل‌های مفهومی کتابشناختی ایفلا» و «کمیته دائمی یونی مارک»، همچنین «کمیته دائمی انتخابات و کاندیدهای ایفلا» با عضویت وی به مدت چهار سال (آگوست ۲۰۱۹- آگوست ۲۰۲۳) در گروه بررسی ISBD نیز موافقت کرد.

عضویت اکبری داریان در «گروه بررسی مدل‌های مفهومی کتابشناختی ایفلا» و «کمیته دائمی یونی مارک» برای دوره مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تا مرداد سال ۱۴۰۰ (آگوست ۲۰۱۹- آگوست ۲۰۲۱) تأیید شده است.

«مارک» درواقع استاندارد بین‌المللی رقمی برای ذخیره انواع مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی است و دو نوع مارک در دنیا وجود دارد یونی‌مارک (مارک جهانی) و مارک ۲۱ که مارک ایران بر اساس یونی‌مارک تدوین شده است.

«کمیته دائمی یونی‌مارک» در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد، هدف اصلی این کمیته کنترل فرمت یونی‌مارک مطابق با اصول کنترل کتابشناختی جهانی است.

«کمیته مارک ایران» در سال ۱۳۷۷ یعنی هفت سال پس از کمیته دائمی یونی‌مارک در کتابخانه ملی تشکیل شد و فعالیت‌های این کمیته منجر به پیاده‌سازی مارک ایران در رسا در سال ۱۳۸۵ شد که تاکنون بخش مهمی از نیازهای ذخیره سازی اطلاعات را در کتابخانه ملی و حتی آرشیو ملی برآورده کرده است.

«گروه بررسی مدل‌های مفهومی کتابشناختی ایفلا» مسئولیت نگهداری و توسعه این مدل‌های مفهومی ایفلا را برعهده دارد. این گروه زیر نظر «کمیته استانداردهای ایفلا» فعالیت می‌کند.

از ابتدای تشکیل کمیته دائمی یونی مارک و گروه‌های بررسی مذکور تاکنون عضو ایرانی در این کمیته‌ها فعالیت نکرده است.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مشارکت در سیاستگذاریها و تدوین استانداردهای جهانی حوزه سازماندهی منابع توانسته است بیش از پیش در راستای اهداف اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی حرکت کند.