Photo 20190519 163130

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در شورای استان از مدیران حاضر در جلسه خواست که به همسران خود عشق بورزند.❤️
آرزو ولی پور پس از معرفی کتاب شعر خود در شورای اداری استان،(قرائت وصیت نامه یکی از شهدا توسط مدیرکل بنیاد شهید و معرفی کتاب توسط مدیرکل کتابخانه ها در جلسات شورای اداری انجام می شود) خطاب به مدیران کل و فرمانداران گفت که به همسران خود کتاب شعر هدیه دهید. چون مدیر هستید دلیل نمی شود که سخت بگیرید و به همسر خود عشق ورزی نکنید.