24041 930

ازدواج سفید یا همباشی شیوه‌ای از زندگی مشترک تعریف می‌شود که در آن افراد بدون ثبت هیچ سند دولتی، قانونی یا مذهبی، زندگی زیر یک سقف را تجربه می‌کنند و در این شیوه، زندگی بر اساس قوانین و مقرراتی پیش می‌رود که توسط دو طرف تعیین می‌کنند. طبق پژوهشی که کارشناس وزارت ورزش و جوانان انجام داده است ۱۵ درصد افراد پاسخگو در این پژوهش که تجربه ازدواج سفید داشته اند در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴، ۴۵.۳ درصد در میان گروه ۲۵ تا ۳۰، ۱۱ درصد در گروه سنی ۳۱ تا ۳۶ و مابقی گروه‌های سنی ۳۷ و بالاتر قرار داشتند.
۴۳ درصد پاسخگویان از شهر تهران، ۳۱ درصد از مشهد و ۲۶ درصد از شهر اصفهان بودند.
تجربه ازدواج سفید در میان افراد تحصیلکرده ۶۳ درصد فوق دیپلم و لیسانس، ۲۳ درصد کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکترا و مابقی دیپلم و زیر دیپلم اعلام شده است.
۴۶.۳ درصد پاسخگویانی که رابطه همخانگی داشتند در شرکت‌های خصوصی، ۳۹.۵ درصد در بخش آزاد، سه درصد در دولت شاغل و ۱۱ درصد بیکار محسوب می‌شدند و همزمان با کار و تحصیل، زندگی با همخانه را تجربه می‌کردند. محدث افزود: با توجه به این که ازدواج سفید در آینده تبعات زیانباری برای کشور خواهد داشت، باید عوامل ظهور این مساله در سطح جامعه بررسی و ریشه یابی شود.
وی اضافه کرد: بررسی این مساله را در ستاد ملی امور جوانان آغاز نموده ایم و در این راستا مکاتباتی نیز با شوای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: اداره‌های ورزش و جوانان استان‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های خود در شناسایی عواملی که در این روابط موثر هستند، اقدام نمایند.