Photo 20181227 162154
احمد حسین زادگان   با انتصاب آرزو ولیپور بانوی شایسته استان مازندران به عنوان نماینده تام الاختیار استاندار در دانشگاه فرهنگیان رنگ امید بر بدنه این نهاد فرهنگی  آموزشی بخشید  .
استاندار مازندران یکی از مهمترین مولفه های انتخاب آرزو ولیپور را , موفقیت های برجسته او در عناوین مختلف و روحیه مطالبه گری و سماجت در تحقق اهداف برشمرد و افزود: آرزو ولیپور از خانواده بزرگ دانشگاه است و تخصص و تجارب ایشان می تواند وظیفه تسهیل گری مسائل و مشکلات یکی از مهمترین دانشگاه های استان را به عنوان نماینده تام الاختیار استاندار ایفا نماید .
احمد حسین زادگان تصریح کرد : آرزو ولیپور عضو شورای اداری استان است و تعامل گسترده ایشان با دستگاه های اجرایی می تواند در ایفای بهینه امور محوله موثر باشد
استاندار مازندران ضمن تشکر از پیگیری های کسائیان رئیس دانشگاه فرهنگیان و نیکزاد مدیرکل آموزش وپرورش گفت : حضور آرزو ولیپور با حفظ سمت  در دانشگاه فرهنگیان با عنوان نماینده تام الاختیار استاندار مازندران نیاز استان برای پیگیری های مستمر در حوزه تربیت متولیان حوزه آموزش و پرورش را مرتفع خواهد کرد .
گفتنی است این مقدمه , آغازی خواهد بود برای نقش آفرینی های ارزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در سمت های کلیدی تر تا بار دیگر حسین زادگان اثبات کند که شایسته سالاری و دیدگاه بهگزینی اش را معطوف به جامعه مردان نخواهد کرد
شایان ذکر است آرزو ولیپور قریب به پنج  سال ریاست آموزش وپرورش سیمرغ وچهارسال راه اندازی و ریاست پردیس صدیقه طاهره دانشگاه فرهنگیان مازندران را  عهده دار بود وطی این مدت بارها وبارها آموزش وپرورش را در شاخص های مختلف ا رزیابی  در صدر نشاند.