H

چشمانی که آنقدر به راه ماند تا دیگر منتظر خبری نیست . نرده های تخت را می گیرد و با خود می اندیشد که خدا کند اخرین برخاستنش باشد . خنده هایی که تنها به لبخندی بر گونه اکتفا می کنند و زبانی که نای به سخن باز شدن ندارد . خدا کند که چیزی یادت نیاید . خدا کند از سالهای رنج و محنت خاطره ای سراغت را نگیرد که کمر صاف نمی کنی زیر بارش بی رحم نامهربانیها .

امروز اما با تدبیر مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران و بهزیستی تفاهم نامه ای امضا شد تا طرحی که از مدتها قبل تحت عنوان چهارشنبه های کتابخوان برای سالمندان, نابینایان و جامعه هدف بهزیستی اجرا می شد تداوم یابد .

طرحی که با همت دو مدیرکل توانمند استان آغاز شد تا افسانه های مانده در دل هزاران انسان کم توان این جامعه از لای کتابها و قلم های نویسندگان و فرزندان این کشور برایشان نقل شود.

آرزو ولیپور و سعید آرام با درک درست موقعیت های احساسی بخشی از مردم نیازمند به حمایت جامعه ,  فراتر از نیازهای جسمی روزانه آنها , به بخشی از نیازهای  روحی و روانی این افراد توجه نشان دادند که شاید بی سابقه بود .

طرحی که  امروز تفاهم نامه آن به امضا رسید به مادران خسته این سرزمین می گوید دنیا تمام نشده است و هنوز خبری هست که هر چهارشنبه منتظر شنیدنش باشید. طرحی که به کودکان نابینا شیرینی تصور دنیای رنگارنگ را می دهد و جای خالی قصه های مادرانه را برای کودکان بی سرپرست پر می کند .